NÁKUPNÍ KOŠÍK

Nákupní košík je momentálně prázdný. Přejeme Vám příjemné nakupování.

Kategorie zboží

On-line dotazy

603 443 553


Novinky v e-shopu

V současné chvíli v našem internetovém obchodě www.elka-kanak.cz nejsou žádné novinky.


Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen \\\\\\\\\\\\\\\"Zákon\\\\\\\\\\\\\\\") a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen \\\\\\\\\\\\\\\"Reklamace\\\\\\\\\\\\\\\").
 2. \\\\\\\\\\\\\\\"Prodávající\\\\\\\\\\\\\\\" je internetový obchod www.elka-kanak.cz, se sídlem v Praze 3, ulice Kouřimská 2472/5a, zapsaný u: úřadu MČ Praha 3- živnostenský odbor pod č.j.UMCP3/8286/2011/Jan/1 z 27.5.1992
 3. \\\\\\\\\\\\\\\"Kupující\\\\\\\\\\\\\\\" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.
 4. Více k vymezení pojmů naleznete v sekci Jak nakupovat.

2. Převzetí zásilky

 1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu a kupující dodržel pokyny v bodu b. tohoto odstavce, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Je také možné poskytnout přiměřenou slevu z ceny výrobku. Volbu provede Kupující.
 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zejména překontrolovat:
  • neporušenost obalu: zboží před expedicí je řádně kontrolováno a veškeré spoje jsou přelepeny. V případě porušení této ochrany, zákazník zboží nepřebírá, s přepravcem sepíše protokol o důvodu nepřevzetí zboží a okamžitě se spojí s prodejcem který vzniklou situaci řeší.
  • nepoškození zboží: kupující má povinnost zkontrolovat povrchní poškození transportního obalu zboží. Pokud jeví zjevné známky poškození, společně s přepravcem zkontroluje bezprostředně obsah a případný rozsah poškození zásilky. Sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.
 3. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku při přepravě po převzetí zboží, již není možné uznat v případě kupujícího, který není spotřebitelem. Spotřebiteli bude taková reklamace vyřízena na základě jím podepsaného přepravního listu, kde mimo jiné potvrzuje vnější bezvadnost dodané zásilky s ohledem na písm. b
 4. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
  • po převzetí výrobku překontrolovat kompletnost dodávky, zejména kompletního příslušenství, českého návodu a záručního listu.

3. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen \\\\\\\\\\\\\\\"rozpor s kupní smlouvou\\\\\\\\\\\\\\\"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4.Vrácení zboží

Zakoupené zboží je možno do 14ti dnů od převzetí bez udání důvodu vrátit. Před zasláním zboží zpět je však nezbytně nutné nás kontaktovat. Zásilky, které neočekáváme, nepřijímáme. Nikdy nezasílejte zboží k vrácení jako dobírku, nebude našimi pracovníky přijata.

Jakmile nás telefonicky nebo mailem informujete o vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě, zašlete nepoškozené a nepoužité zboží v původním obalu s veškerým příslušenstvím a doklady o koupi na naši adresu. Doporučujeme pojistit balík na cenu zboží.

Doba 14 dnů se podle zákona č. 367/2000 Občanského zákoníku počítá ode dne, kdy jste zásilku převzali (ověřitelné přes systém dopravců) do dne, kdy zboží bude doručeno zpět k nám. Čtrnáctý den musí být zboží fyzicky na naší prodejně. Po zkontrolování zboží Vám bude vrácena kupní cena, z níž budou odečteny námi vynaložené náklady na doručení a expedici zboží. Je-li zboží použité, znečištěné, poškozené, s nekompletním příslušenstvím nebo jinak znehodnocené, nelze ho vrátit.

5. Záruční podmínky

 1. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
 2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
 3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
  Spotřebitel při uplatnění záruky má:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, nebo vadné součásti, není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

  Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem.
 4. Záruka se vztahuje i na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (např. lampy, baterie apod.), které se poškozují běžným opotřebením při provozu stroje, ovšem pouze v případě, že bude prokázáno, že tyto rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky na tento spotřební materiál.
  Opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejích běžným užíváním (např.snížení kapacity akumulátorů, k opotřebení mechanických částí, apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu §616, odst.3 Občanského zákoníku (zákon č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších novel, dále OZ).
 5. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

6. Vyřízení Reklamace

 1. Reklamace se uplatňují v servisním středisku dané značky na adrese uvedené v záručním listu.Pokud není adresa vyznačena v záručním listu, výrobek se zasílá zpět k Prodávajícímu.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 3. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)
 4. Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace zasílá opravený výrobek zpět ke Kupujícímu.
 5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

7. Závěrečná ustanovení

 1. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
 2. Tento reklamační řád nabývá účinnost 10.10.2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.